آقای محمدجواد نظری مهر نام پدر : یوسف
سال تولد : 1345
محل تولد : نوکنده

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- پزشک

تحصیلات:
- دکترا (دندانپزشک)

حوزه انتخابیه : گلستان (بندر ترکمن / بندر گز / کردکوی)
تعداد آراء : 38,924 درصد آراء : 27.05

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان سال چهارم : دبیر اول کمیسیون تحقیق سال سوم : دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : دبیر اول کمیسیون تحقیق سال دوم : دبیر اول کمیسیون تحقیق سال دوم : دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : دبیر اول کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۶ "آقای محمدجواد نظری مهر"

حوزه انتخابیه : گلستان (بندر ترکمن / بندر گز / کردکوی)
تعداد آراء : 44,818 درصد آراء : 50.03

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای محمدجواد نظری مهر"