آقای سیدحسین نقوی حسینی نام پدر : سیدباقر
سال تولد : 1339
محل تولد : ورامین

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- مدیرکل
-سرپرست دانشگاه

تحصیلات:
- دکترای علوم سیاسیحوزه انتخابیه : تهران (ورامین)
تعداد آراء : 94,697 درصد آراء : 48.70

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : سخنگو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : سخنگو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای سیدحسین نقوی حسینی"

حوزه انتخابیه : تهران (ورامین)
تعداد آراء : 84,540 درصد آراء : 46.74

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : سخنگو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : سخنگو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : سخنگو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۳ "آقای سیدحسین نقوی حسینی"

حوزه انتخابیه : تهران (ورامین)
تعداد آراء : 77,768 درصد آراء : 60.57
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ "آقای سیدحسین نقوی حسینی"