آقای بیژن نوباوه وطن نام پدر : علی اکبر
سال تولد : 1338
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- مدیر دفتر سیاسی در نیویورک و انگلیس و سازمان ملل

تحصیلات:
- فوق لیسانس تولید تلویزیونحوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴ "آقای بیژن نوباوه وطن"

حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 491,799 درصد آراء : 43.66

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ "آقای بیژن نوباوه وطن"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 537,172 درصد آراء : 30.85
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ "آقای بیژن نوباوه وطن"