حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زابل / زهک)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۹طرح / لایحه امضا شده توسط " عباسعلی نورا"

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زاهدان)