حسن نوروزی سال تولد : 1339
محل تولد : مشهد

سوابق و فعالیت ها:
-قاضی دادگستری
-مدیر مدرسه علمیه
-وکیل پایه یک دادگستری
تحصیلات:
-دکتری مدیریت راهبردی
-اتمام دروس خارج فقه و اصول

حوزه انتخابیه : تهران (رباط کریم)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱۰ " حسن نوروزی"

حوزه انتخابیه : تهران (رباط کریم)
تعداد آراء : 54,368 درصد آراء : 58.53

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : سخنگو کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : سخنگو کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : سخنگو کمیسیون قضایی و حقوقی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰۶ " حسن نوروزی"

حوزه انتخابیه : تهران (رباط کریم)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۷ " حسن نوروزی"