حوزه انتخابیه : مازندران (تنکابن / رامسر)
حوزه انتخابیه : مازندران (تنکابن / رامسر)