حوزه انتخابیه : مازندران (تنکابن / رامسر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۴طرح / لایحه امضا شده توسط " ابوالفتح نیکنام"

حوزه انتخابیه : مازندران (تنکابن / رامسر)