حوزه انتخابیه : اصفهان (خوانسار / گلپایگان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ " محمدابراهیم نکونام"