حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / مسیحیان ارامنه شمال کشور)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸ " گئورگ وارطان"