آقای سیدعنایت اله هاشمی نام پدر : سیدآقا
سال تولد : 1332
محل تولد : سپیدان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- فرماندار
- مدیرکل

تحصیلات:
- لیسانس قضایی


حوزه انتخابیه : فارس (سپیدان)
تعداد آراء : 22,979 درصد آراء : 32.50

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۶ "آقای سیدعنایت اله هاشمی"

حوزه انتخابیه : فارس (سپیدان)
تعداد آراء : 27,138 درصد آراء : 44.97
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ "آقای سیدعنایت اله هاشمی"