سیدحسین هاشمی

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، آذری

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ " سیدحسین هاشمی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)