سیدحسین هاشمی

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، آذری

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)