حوزه انتخابیه : کرمان (رفسنجان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۴ " حسین هاشمیان"

حوزه انتخابیه : کرمان (رفسنجان)
حوزه انتخابیه : کرمان (رفسنجان)
حوزه انتخابیه : کرمان (رفسنجان)
حوزه انتخابیه : کرمان (رفسنجان)