آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نام پدر : سیدمحمود
سال تولد : 1339
محل تولد : میبد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- مدیر حوزه علمیه
- استاد حوزه علمیه

تحصیلات:
- خارج فقه و اصول ده سال (علوم حوزه)

حوزه انتخابیه : یزد (تفت / میبد)
تعداد آراء : 25,382 درصد آراء : 43.69

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۵ "آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد"

حوزه انتخابیه : یزد (تفت / میبد)
تعداد آراء : 31 درصد آراء : 70.29

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۳ "آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد"

حوزه انتخابیه : یزد (تفت / میبد)