آقای علی اصغر یوسف نژاد سال تولد : 1338
محل تولد : ساری

سوابق و فعالیت ها:
-معاون وزیر اقتصاد و دارایی

تحصیلات:
-کارشناسی مهندسی صنایع

حوزه انتخابیه : مازندران (ساری)
تعداد آراء : 116,540 درصد آراء : 45.46

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۵۷ "آقای علی اصغر یوسف نژاد"

حوزه انتخابیه : مازندران (ساری)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۰ "آقای علی اصغر یوسف نژاد"

حوزه انتخابیه : مازندران (ساری)