آقای عزت اله یوسفیان ملا نام پدر : اسداله
سال تولد : 1330
محل تولد : آمل

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- مدیرکل حوزه ریاست قوه قضاییه
- عضون معاون دیوان عالی کشور
- رییس دادگستری در استان آمل
- مدیر کل و قائم مقام آموزش تحقیقات قوه قضاییه

تحصیلات:
-  دکتری حقوق بین الملل، دکتری حقوق خصوصی
- حوزوی: سطح

حوزه انتخابیه : مازندران (آمل)
تعداد آراء : 84,453 درصد آراء : 46.41

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : سخنگو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای عزت اله یوسفیان ملا"

حوزه انتخابیه : مازندران (آمل)
تعداد آراء : 88,377 درصد آراء : 52.24

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۴ "آقای عزت اله یوسفیان ملا"

حوزه انتخابیه : مازندران (آمل / لاریجان)
تعداد آراء : 50,240 درصد آراء : 40.44

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ "آقای عزت اله یوسفیان ملا"

حوزه انتخابیه : مازندران (آمل / لاریجان)