آقای کاظم جلالی سال تولد : 1346

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، فرانسه


سوابق و فعالیت ها:

- کارشناس سیاسی وزارت امور خارجه

تحصیلات:
- دکتری علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,292,686 درصد آراء : 39.84

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹ "آقای کاظم جلالی"

حوزه انتخابیه : سمنان (شاهرود)
تعداد آراء : 71,331 درصد آراء : 61.89

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۳ "آقای کاظم جلالی"

حوزه انتخابیه : سمنان (شاهرود)
تعداد آراء : 34,754 درصد آراء : 35.61
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای کاظم جلالی"

حوزه انتخابیه : سمنان (شاهرود)
حوزه انتخابیه : سمنان (شاهرود)