حوزه انتخابیه : بوشهر (جم کنگان دیر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ " عسکر جلالیان"