حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (سراوان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ " عبدالعزیز جمشیدزهی"