حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۹طرح / لایحه امضا شده توسط " شبیب جویجری"