حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۴طرح / لایحه امضا شده توسط " سیدمحمدرضا حاجی اصغری"