حوزه انتخابیه : همدان (همدان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ " سیدمحمدکاظم حجازی"