آقای شهباز حسن پور بیگلری سال تولد : 1340
محل تولد : سیرجان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- مدیرعامل شرکت خانه سازی کرمان
- عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی انبوه سازان
- شهردار سیرجان
- مدیرکل دفتر شهر و روستای کرمان در سازمان شهرداری های وزارت کشور


تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت

حوزه انتخابیه : کرمان (بردسیر / سیرجان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۴ "آقای شهباز حسن پور بیگلری"

حوزه انتخابیه : کرمان (بردسیر / سیرجان)
تعداد آراء : 54,970 درصد آراء : 37.99

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : سخنگو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : سخنگو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۰ "آقای شهباز حسن پور بیگلری"

حوزه انتخابیه : کرمان (بردسیر / سیرجان)
تعداد آراء : 69,026 درصد آراء : 49.95

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : سخنگو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : سخنگو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰۴ "آقای شهباز حسن پور بیگلری"

حوزه انتخابیه : کرمان (بردسیر / سیرجان)
تعداد آراء : 78,247 درصد آراء : 65.52
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ "آقای شهباز حسن پور بیگلری"