حوزه انتخابیه : فارس (خنج / لارستان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ " علی اصغر حسنی"