حسین حسنی بافرانی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : اصفهان (نائین)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۶ " حسین حسنی بافرانی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (نائین)