حسین حسنی بافرانی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : اصفهان (نائین)
حوزه انتخابیه : اصفهان (نائین)