حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (شیروان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۹طرح / لایحه امضا شده توسط " محمدرضا حسین نژاددوین"