حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (شیروان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۹ " محمدرضا حسین نژاددوین"