آقای سیدشریف حسینی نام پدر : سیدشبیل
سال تولد : 1347
محل تولد : آبادان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- مدیر امور قراردادها و پیمانکاران شرکت نورد و لوله اهواز


تحصیلات:
- لیسانس مدیریت بازرگانی

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 209,880 درصد آراء : 45.91

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۰ "آقای سیدشریف حسینی"

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 59,598 درصد آراء : 40.96
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۹ "آقای سیدشریف حسینی"