سیدحسین حسینی

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (سرخس)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (احمد آباد / رضویه / سرخس / فریمان)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (قائنات)