سیدحسین حسینی

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (سرخس)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۵ " سیدحسین حسینی"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (احمد آباد / رضویه / سرخس / فریمان)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (قائنات)