حوزه انتخابیه : گلستان (مینودشت / کلاله)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ " سیدنجیب حسینی"