حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ " سیدعلی حسینی"

حوزه انتخابیه : کردستان (سنندج)
حوزه انتخابیه : کردستان (سنندج)