حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
حوزه انتخابیه : کردستان (سنندج)
حوزه انتخابیه : کردستان (سنندج)