سیدقدرت اله حسینی پور

مسیر شما: نمایندگان سیدقدرت اله حسینی پور
سیدقدرت اله حسینی پور

نماینده هشتم، کهکیلویه و بویر احمد (گچساران)

اطلاعات شخصی

سیدقدرت اله حسینی پور

نماینده هشتم، کهکیلویه و بویر احمد (گچساران)
  نمایندگان حوزه انتخابی " کهکیلویه و بویر احمد ، دوره هشتم"