حوزه انتخابیه : اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ " سیدمحمود حسینی دولت آباد"