حوزه انتخابیه : خوزستان (امیدیه / بندرماهشهر / هندیجان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ " خلیل حیات مقدم"