محمدعلی حیاتی

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : فارس (لامرد / مهر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۱ " محمدعلی حیاتی"

حوزه انتخابیه : فارس (لامرد / مهر)