آقای عوض حیدرپور شهرضایی نام پدر : رسول
سال تولد : 1333
محل تولد : شهرضا

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه

تحصیلات:
 - دکترای پزشکی
- دافوس

حوزه انتخابیه : اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا)
تعداد آراء : 20,737 درصد آراء : 27.01

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون تحقیق سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : دبیر دوم کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : دبیر دوم کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : دبیر دوم کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۴ "آقای عوض حیدرپور شهرضایی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (شهرضا)
تعداد آراء : 24,065 درصد آراء : 44.83
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ "آقای عوض حیدرپور شهرضایی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا)