حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (اردل  / فارسان / کوهرنگ)