حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (اردل  / فارسان / کوهرنگ)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ " نورالله حیدری دستتنایی"