آقای اسفندیار اختیاری کَسنویه یزد سال تولد : 1345
محل تولد : یزد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- استاد دانشگاه
- معاون پارک علم و فناوری یزد
- مدیر کل پژوهش دانشگاه یزد

تحصیلات:
- P.M.P
- دکتری مهندسی تکنولوژی نساجی
- خلبان

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (زرتشتیان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹ "آقای اسفندیار اختیاری کَسنویه یزد"

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (زرتشتیان)
تعداد آراء : 3,966 درصد آراء : 59.44

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۳ "آقای اسفندیار اختیاری کَسنویه یزد"

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / زرتشتیان)
تعداد آراء : 4,940 درصد آراء : 74.80

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۹ "آقای اسفندیار اختیاری کَسنویه یزد"

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / زرتشتیان)
تعداد آراء : 3,607 درصد آراء : 51.26

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ "آقای اسفندیار اختیاری کَسنویه یزد"