حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ " محمدرضا شعبانی"