حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (لردگان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱ " جعفر علیپور بهزادی"