ولی آذروش سال تولد : 1343
محل تولد : اردبیل

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / نمین / نیر)
تعداد آراء : 196,166 درصد آراء : 28.24
حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / نمین / نیر)
تعداد آراء : 196,166 درصد آراء : 28.24