آقای محمدسعید انصاری نام پدر : عبود
سال تولد : 1335
محل تولد : آبادان

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها :
- معلم

تحصیلات :
فوق لیسانس حقوق

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 20,201 درصد آراء : 36.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 97,473 درصد آراء : 26.15
حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 97,473 درصد آراء : 26.15
حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 97,473 درصد آراء : 26.15