آقای عبدالغفور ایران نژاد سال تولد : 1335


سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیأت مدیره مؤسسه جهاد استقلال

تحصیلات:
- دانشجوی کاردانی فنی معماری شهری

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (جابهار / نیکشهر)
تعداد آراء : 82,473 درصد آراء : 40.83

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۰ "آقای عبدالغفور ایران نژاد"

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (جابهار / نیکشهر)
تعداد آراء : 128,917 درصد آراء : 42.26
حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (جابهار / نیکشهر)
تعداد آراء : 128,917 درصد آراء : 42.26
حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (جابهار)
تعداد آراء : 128,917 درصد آراء : 42.26