رسول پورزمان سال تولد : 1332
محل تولد : نقده

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (اشنویه / نقده)
تعداد آراء : 63,776 درصد آراء : 42.75
حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (اشنویه / نقده)
تعداد آراء : 63,776 درصد آراء : 42.75