مرتضی تمدن سال تولد : 1338
محل تولد : شهرکرد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (شهرکرد)
تعداد آراء : 129,121 درصد آراء : 32.07