سیدعبدالله حسینی سال تولد : 1337
محل تولد : بندرلنگه

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : هرمزگان (بستک / بندرلنگه)
تعداد آراء : 84,070 درصد آراء : 46.30
حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرلنگه)
تعداد آراء : 84,070 درصد آراء : 46.30
حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرلنگه)
تعداد آراء : 84,070 درصد آراء : 46.30
حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرلنگه)
تعداد آراء : 84,070 درصد آراء : 46.30
حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرلنگه)
تعداد آراء : 84,070 درصد آراء : 46.30