آقای عطاءاله حکیمی نام پدر : جمشید
سال تولد : 1342
محل تولد : رودبار

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- مدیر عامل گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران

تحصیلات:
- فوق لیسانس مدیریت
- دانشجوی دوره ی دکترای مدیریت بازرگانی

حوزه انتخابیه : گیلان (رودبار)
تعداد آراء : 27,782 درصد آراء : 43.31

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال دوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ "آقای عطاءاله حکیمی"

حوزه انتخابیه : گیلان (رودبار)
تعداد آراء : 61,030 درصد آراء : 43.61