کمال دانشیار سال تولد : 1335
محل تولد : امیدیه

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (امیدیه / بندرماهشهر / هندیجان)
تعداد آراء : 124,410 درصد آراء : 51.23
حوزه انتخابیه : خوزستان (بندرماهشهر)
تعداد آراء : 124,410 درصد آراء : 51.23
حوزه انتخابیه : خوزستان (بندرماهشهر)
تعداد آراء : 124,410 درصد آراء : 51.23