حسن رزمیان مقدم سال تولد : 1337
محل تولد : درگز

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (درگز)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۸ " حسن رزمیان مقدم"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (درگز)
تعداد آراء : 37,044 درصد آراء : 35.50
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (درگز)
تعداد آراء : 37,044 درصد آراء : 35.50