آقای جواد سعدون زاده نام پدر : موسی
سال تولد : 1338
محل تولد : آبادان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
-عضو هئیت علمی دانشگاه
- معاون امور حقوقی و مجلس وزارت علوم

تحصیلات :
- دکترای زبان و ادبیات عرب
- لیسانس حقوق

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 27,538 درصد آراء : 26.11

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۹ "آقای جواد سعدون زاده"

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 49,772 درصد آراء : 44.15