آقای حسن سلیمانی سال تولد : 1332
محل تولد : صحنه

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:
- قاضی دادگستری

تحصیلات:
- کارشناسی حقوق قضائی

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (دینور / صحنه / هرسین / کنگاور)
تعداد آراء : 48,891 درصد آراء : 36.03

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ "آقای حسن سلیمانی"

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (بیستون / صحنه / هرسین / کنگاور)
تعداد آراء : 128,213 درصد آراء : 34.36
حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کنگاور)
تعداد آراء : 128,213 درصد آراء : 34.36