حوزه انتخابیه : مازندران (ساری)
تعداد آراء : 186,496 درصد آراء : 25.24
حوزه انتخابیه : مازندران (ساری)
تعداد آراء : 186,496 درصد آراء : 25.24
حوزه انتخابیه : مازندران (ساری)
تعداد آراء : 186,496 درصد آراء : 25.24
حوزه انتخابیه : مازندران (ساری)
تعداد آراء : 186,496 درصد آراء : 25.24