آقای قاسم عزیزی نام پدر : سردار
سال تولد : 1334
محل تولد : شازند

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- رئیس اداره امور اقتصاد و دارایی
- ممیز کل مالیاتی
- مشاور معاون امور مجلس دیوان محاسبات کشور

تحصیلات :
- لیسانس حسابداری

حوزه انتخابیه : مرکزی (شازند)
تعداد آراء : 21,978 درصد آراء : 35.82

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون تحقیق سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۸ "آقای قاسم عزیزی"

حوزه انتخابیه : مرکزی (شازند)
تعداد آراء : 60,221 درصد آراء : 37.40
حوزه انتخابیه : مرکزی (شازند)
تعداد آراء : 60,221 درصد آراء : 37.40